BK MLADÁ BOLESLAV

1. 10. 2023
BK Mladá Boleslav

17:2

HC Turnov 1931